Institucioni

Institucioni > Lajme >

DPT kryen me sukses Shkëmbimin e parë Automatik të Informacionit me administrata të tjera homologe.

Shqipëria në vitin 2020 iu bashkua vendeve që zbatojnë standardet globale të Shkëmbimit Automatik të Informacionit mbi Llogaritë Financiare, sipas standardit CRS të OECD-së, duke shkëmbyer automatikisht informacionin për llogaritë financiare të personave jo rezidentë.

Standardi i Përbashkët i Raportimit (CRS) mbi Shkëmbimin Automatik të Informacionit (AEOI) kërkon që institucionet financiare të një juridiksioni raportues, të mbledhin dhe raportojnë informacion tek autoritetet e tyre tatimore në lidhje me mbajtësit e llogarive të cilët janë rezidentë të shteteve të tjera. Një informacioni i tillë duhet të transmetohet "automatikisht" për çdo vit ndërmjet administratave tatimore të vendeve që janë bërë tashmë pjesë e këtij raportimi.

Sipas standardit, një gamë e gjerë e informacionit do të shkëmbehet mbi llogaritë offshore, duke përfshirë balancat e llogarive dhe të pronësisë. Kjo do të bëjë të mundur parandalimin e evazionit fiskal dhe trajtimin e mashtrimit fiskal, brenda logjikës se veprimtaria e evazorëve jo vetëm zvogëlon të ardhurat publike, por dhe dobëson besimin në drejtësinë e sistemit tatimor, si dhe rrit barrën mbi tatimpaguesit e ndershëm.

Pas një pune voluminoze që zgjati thuajse dy vjet, duke filluar me hartimin e legjislacionit shqiptar që reflekton standardin CRS të OECD-së, ngritjen e infrastrukturës së nevojshme informatike për shkëmbimin e informacionit si dhe ndërgjegjësimin dhe sqarimin e vazhdueshëm të institucioneve financiare si subjekt i zbatimit të Ligjit nr. 4/2020, “Për shkëmbimin automatik të informacionit të llogarive financiare”, administrata tatimore shqiptare finalizoi me sukses në muajin dhjetor 2020 shkëmbimin e parë automatik të informacionit me 72 administrata të tjera homologe.

Ky shkëmbim informacioni me autoritetet tatimore të shteteve lidhur me llogaritë financiare në Shqipëri të individëve/entiteteve jo-rezidente do të shkëmbehet çdo vit me autoritetet tatimore të shteteve ku këta individë/entitete janë rezidentë tatimorë dhe anasjelltas.

Për më shumë informacion mund të vizitoni seksionin përkatës të faqes internet të Drejtorisë së Përgjithshme të Tatimeve:

www.tatime.gov.al/c/6/455/shkembimi-automatik-i-informacionit