Fiscalization > The Draft Law >

The Draft Law

Në këtë faqe do të gjeni projektligjin “PËR FATURËN DHE SISTEMIN E MONITORIMIT TË QARKULLIMIT” dhe relacionin shpjegues mbi të.
Prej datës 31.7.2019, draft-ligji është hedhur në faqen e web-it për konsultim publik për gjatë gjithë muajit Gusht 2019. Për të gjithë të interesuarit. ai mund të gjendet në platformën online të webit në adresën: www.konsultimipublik.gov.al
Ky ligj synon krijimin e një sistemi të ri faturimi dhe monitorimi të transaksioneve të bizneseve në vend, bazuar në një sistem të ri të pajisjeve fiskale (gjenerata e re e kasave fiskale).
Nga 1 Janari 2020, të gjithë transaksionet midis bizneseve dhe konsumatorit (B2C), do të raportohen te Administrata Tatimore në kohë reale bazuar në një sistem të ri pajisjesh fiskale, ndërsa nga 1 Janari 2021, për të gjithë transaksionet ndërmjet biznesit me njëri- tjetrin dhe ndërmjet biznesit dhe organeve publike (B2G) do të bëhen në bazë të faturës elektronike.

Related Documents