Institucioni

Institucioni > Lajme >

Paguani online - shpejt, lehtë, në kohë

Çdo sipërmarrës apo individ ka mundësinë të realizojë online pagesat e 13 detyrimeve tatimore, përmes platformës e-Albania, në çdo kohë dhe pa asnjë kosto printimi.

Tatimpaguesit e realizojnë këtë duke u loguar në portalin e-Albania me kredencialet e tyre. Ndërsa inkurajon tatimpaguesit për marrjen e shërbimeve të saj përmes portalit e-Albania, Administrata Tatimore risjell në vëmëndje mundësinë e pagesës online, të plotë ose të pjesshme për këto taksa dhe tarifa:

 

 • Tatimi mbi të Ardhurat Personale të Biznesit të Vogël
 • Tatim i Lojërave të Fatit
 • Tatim mbi të Ardhurat nga Punësimi
 • Tatim i Mbajtur në Burim
 • Tatim mbi Vlerën e Shtuar
 • Tatim i Thjeshtuar mbi Fitimin
 • Tatim Fitimi
 • Tatim mbi të Ardhurat Personale
 • Taksat Kombëtare
 • Tarifat Kombëtare
 • Renta minerare
 • Kontributet e sigurimeve shoqërore dhe shëndetësore
 • Detyrime globale/Penalitetet

Ofrimi i shumë shërbimeve në rrugë elektronike ka reduktuar ndjeshëm kontaktet e drejtëpërdrejta me administratën, radhët e gjata dhe kohën e pritjes, duke përmirësuar kështu cilësinë e shërbimit tonë ndaj tatimpaguesve.