Institucioni

Institucioni > Lajme >

Tatimpagues kurseni kohë, paguani përmes e-Albania, detyrimet tatimore

Për Drejtorinë e Përgjithshme të Tatimeve ofrimi i shërbimeve në kohë reale dhe me sa më pak kosto mbetet një nga prioritetet e punës së saj.

Tatimpaguesit, inkurajohen që krahas njohjes online me detyrimet tatimore mund t’i paguajnë edhe përmes platformës e-Albania, në çdo kohë dhe pa asnjë kosto printimi. Në këtë mënyrë do të kursenin  kohë, si dhe do të shmangnin radhët.

Pagesat mund të kryhen direkt nga vendi i punës, shtëpia apo edhe celulari. Tatimpaguesit e realizojnë këtë duke u loguar në portalin e-Albania me kredencialet e tyre.

Ata, mund të kryejnë pagesë të pjesëshme ose të plotë për këto taksa dhe tarifa:

 • Tatimi mbi të Ardhurat Personale të Biznesit të Vogël
 • Tatim i Lojërave të Fatit
 • Tatim mbi të Ardhurat nga Punësimi
 • Tatim i Mbajtur në Burim
 • Tatim mbi Vlerën e Shtuar
 • Tatim i Thjeshtuar mbi Fitimin
 • Tatim Fitimi
 • Tatim mbi të Ardhurat Personale
 • Taksat Kombëtare
 • Tarifat Kombëtare
 • Renta minerare
 • Kontributet e sigurimeve shoqërore dhe shëndetësore
 • Detyrime globale/Penalitetet

Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve është e angazhuar maksimalisht në lehtësimin e procedurave, për të ofruar në çdo kohë dhe me sa më pak kosto, një shërbim cilësor për tatimpaguesit.