Institucioni

Institucioni > Lajme >

Platforma e Informimit e përditësuar sipas ndryshimeve të Paketës Fiskale 2019

Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve ka përditësuar Platformën e Informimit për 11 kategoritë e tatimpaguesve sipas ndryshimeve të Paketës Fiskale që kanë hyrë në fuqi nga janari i këtij viti.

Platforma e Informimit e hartuar me mbështjen e Bankës Europiane për Rindërtim dhe Zhvillim (BERZH) përmban informacione të detajuara për  11 kategori të ndryshme tatimpaguesish (persona juridikë, persona fizikë, ambulantë, individë dhe fermerë).

Informacionet kanë të bëjnë me të gjithë hapat e ciklit të jetës së një biznesi, nga regjistrimi, deklarimi, pagesat e detyrimeve, si dhe të drejtat e detyrimet e tjera lidhur me administratën tatimore. Informacioni është përshtatur për secilën prej kategorive të identifikuara sipas legjislacionit në fuqi dhe ofrohet në formate që mund të përdoren dhe kuptohen lehtësisht nga të gjithë.

Përmes kësaj platforme, bizneset ekzistuese dhe ato që regjistrohen rishtas mund të informohen mbi hapat që duhet të ndjekin për të plotësuar kërkesat tatimore.

Për t’u njohur me detyrimet dhe të drejtat që këto kategori tatimpaguesish kanë, referuar edhe ndryshimeve të Paketës Fiskale 2019, tatimpaguesit duhet të zgjedhin rubrikën "Platforma e Informimit" në faqen zyrtare të DPT-së: https://www.tatime.gov.al/c/317/platforme-informuese