Institucioni

Institucioni > Lajme >

DRT Gjirokastër takim informues me tatimpaguesit për Paketën Fiskale 2019

Drejtoria Rajonale Tatimore Gjirokastër zhvilloi një takim informues ku u prezantuan ndryshimet ligjore të Paketës Fiskale 2019. Në të morën pjesë mbi 30  ekonomistë dhe ekspertë kontabël, të cilët përfaqësojnë pjesën më të madhe të tatimpaguesve të këtij rajoni.

Ekspertët e Drejtorisë së Përgjithshme të Tatimeve referuan për pjesëmarrësit ndryshimet kryesore në legjislacionin tatimor, që kanë të bëjnë kryesisht me Procedurat Tatimore, Tatimin mbi të Ardhurat, Tatimin mbi Vlerën e Shtuar dhe Taksat Kombëtare.

Drejtori i DRT Gjirokastër z.Ilir Meta gjatë fjalës së tij, tha se tatimpagusit e këtij rajoni, në çdo kohë mund të marrin informacionin dhe asistencën e nevojshme për të kuptuar sa më mirë ndryshimet ligjore që kanë hyrë në fuqi. Biznesi është duke u informuar edhe në vendet e ushtrimit të aktivitetit të tyre nga punonjësit e Shërbimit të Tatimpaguesve, të cilët po shpërndajnë broshura dhe materiale informuese.

Nga ana e përfaqësuesve të biznesit u vlerësua angazhimi profesional i Administratës Tatimore për të informuar mbi çështje të veçanta ligjore që prekin zhvillimin e sipërmarrjes së tyre, për të cilat u bënë edhe propozime konkrete.