Institucioni

Institucioni > Lajme >

Mbi ndryshimet kryesore në ligjin “Për taksat kombëtare”

Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve, në vijim të informimit për Paketën Fiskale 2019, njofton të gjithë tatimpaguesit për ndryshimet kryesore në ligjin nr. 9975, datë 28.07.2008 “Për taksat kombëtare”, i ndryshuar.

Më konkretisht:

  • Përqindja e rentës minerare për përmbajtjen e mineralit metalor në nënproduktin minerar është në masën sa:

- 3/7 e normës së rentës për vitin 2019,

- 3/8 e normës së rentës për vitin 2020,

- 1/3 e normës së rentës për vitin 2021 e në vijim.

 

  • Përqindja e rentës minerare për “Mineralet e kromit për eksport”, bëhet :

- 7% duke filluar nga data 1 janar 2019,

- 8% duke filluar nga data 1 janar 2020,

- 9% duke filluar nga data 1 janar 2021 dhe në vijim.

 

  • Taksa e karbonit nuk paguhet për sasitë e benzinës dhe të gazoilit që eksportohen.
  • Për artikujt plastikë dhe ambalazheve plastike të importuara, do të aplikohet taksa në masën 35 lekë/kg, me përjashtim të lëndëve të para në forma primare.
  • Taksa për ambalazhet prej qelqi të importuara e të prodhuara në vend do të aplikohet në masën 5 lekë/kg.
  • Taksa e lëndëve të para në forma primare, të importuara dhe që përdoren për prodhimin në vend të produkteve të plastikës aplikohet në masën 25 lekë/kg.

Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve në vazhdimësi do të informojë tatimpaguesit e çdo fashe qarkullimi, për ndryshimet e legjislacionit tatimor.