Institucioni

Institucioni > Lajme >

Dixhitalizimi i shërbimeve, 618,717 vërtetime janë gjeneruar përmes platformës e-Albania  

Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve ofron përmes platformës online e-Albania shërbime në çdo kohë, pa asnjë kosto për bizneset, individët dhe institucionet publike.

Një vit nga ofrimi i këtyre shërbimeve (tetor 2017 – tetor 2018) janë gjeneruar përmes sistemit online 618,717 vërtetime. Pjesa më e madhe janë vërtetime për pagesat e kontributeve të sigurimeve shoqërore dhe shëndetësore, të marra nga individë apo subjekte, por edhe për pagim detyrimesh etj..

Përmes e-Albania mund të merren në rrugë elektronike vërtetime për këto shërbime:

  • Deklarimi dhe pagesa e kontributeve nga punëdhënësit
  • Kërkesë për vërtetim për individ të paregjistruar
  • Kërkesë për vërtetim për posedim mjeti
  • Vërtetim për pagim detyrimesh
  • Vërtetim për pagimin e kontributeve nga subjekti
  • Vërtetim për pagimin e kontributeve për individin
  • Vërtetim për përgjegjësitë tatimore
  • Vërtetim për regjistrim të investitorit
  • Vërtetim statusi (aktiv, pasiv përfshirë datën)
  • Vërtetim xhiro për 3 vitet e fundit 

Tatimpaguesit, individët dhe nënpunësit e Administratës Publike duhet të logohen në portalin e-Albania me anë të kredencialeve të tyre dhe më pas vërtetimet shkarkohen on line.

Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve është e angazhuar maksimalisht për lehtësimin e procedurave për të ofruar në çdo kohë dhe me sa më pak kosto shërbim cilësor për çdo tatimpagues.