Institucioni

Institucioni > Lajme >

Kujtesë për afatin e deklarimit të librave dhe deklaratës së thjeshtuar, për biznesin e vogël të përfshirë në skemën e TVSH-së

Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve dëshiron të sjellë në vemendje se data 10 korrik 2018 është afati i deklarimit të librave të shitjes dhe blerjes për tatimpaguesit me qarkullim 2-5 milionë lekë, të përfshirë në skemën e TVSH-së që prej datës 1 Prill 2018.

Tatimpaguesit, duhet të mbajnë në konsideratë se të dhënat e blerjeve dhe shitjeve regjistrohen në librat e shitjes dhe blerjes në baza mujore.

Dorëzimi i librave kryhet në mënyrë elektronike, nëpërmjet sistemit e-Filing, nëpërmjet llogarisë së deklarimit elektronik që ka vetë subjekti, në rubrikën “Librat e Shitjes dhe Blerjes”.  Brenda datës 10 Korrik duhet të deklarohen librat e shitjes dhe blerjes për periudhat tatimore Prill, Maj dhe Qershor.

Në Librin e Shitjes, tatimpaguesi, duhet të regjistrojë në mënyrë kronologjike çdo faturë tatimore shitjeje të lëshuar prej jush, si dhe përmbledhjen e qarkullimit ditor të memorizuar të pajisjes fiskale në një shifër të vetme mujore. Po kështu, në Librin e Blerjes, tatimpaguesi regjistron çdo faturë blerje malli me dhe pa TVSH, sipas kolonave përkatëse.

Totalet e të dhënave, të regjistruara në librat e shitjes dhe blerjes, plotësohen në rubrikat përkatëse të Deklaratës mujore të TVSH-së, e cila është e thjeshtuar.  Ajo dorëzohet po në mënyrë elektronike, nëpërmjet sistemit e-Filing. Deklaratat e muajve Prill, Maj dhe Qershor duhet të dorëzohen brenda datës 16 Korrik 2018.

Për mënyrën e plotësimit dhe deklarimit elekronik të librave të shitjes dhe blerejes si dhe deklaratës së thjeshtuar të TVSH-së, ju mund të klikoni në linkun: 

https://bit.ly/2Kj30HM

Për çdo paqartësi apo problem, ju mund t’i drejtoheni shërbimit Live Chat ose të telefononi në numrin e gjelbër pa pagesë 0800 00 02 të Qendrës së Thirrjeve.  Një operator do t’ju ofrojë asistencë në kohë reale, nga e hëna në të enjte  ora 08:30-18:00 dhe e premte  ora 08:30-16:00.

Administrata Tatimore, ju fton të vizitoni edhe “Këndin e Asistencës”, i dedikuar për biznesin e vogël, që ndodhet në sportelet e Shërbimit për Tatimpaguesit në të gjithë vendin.