Institucioni

Institucioni > Lajme >

Mbi reflektimin e ndryshimeve të Listës Kombëtare të Profesioneve

Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve, njofton të gjithë tatimpaguesit, se duke filluar nga data 1 Korrik 2018, listëpagesat që do të gjenerohen nga sistemi per periudhën tatimore qershor 2018 dhe që do të dorëzohen elektronikisht nga data 1 deri më 20 korrik 2018, do të reflektojnë kodet e rishikuara  të profesioneve sipas Listës Kombëtare të Profesioneve të miratuara me VKM nr. 514 nr. 514, datë 20.09.2017 dhe të publikuar në Fletoren Zyrtare Nr. 169, datë 22 shtator 2017. (Listën Kombëtare të Profesioneve të ndryshuar e gjeni duke klikuar në link: http://listakombetareprofesioneve.al )

Këto ndryshime kanë të bëjnë kryesisht me shtimin e disa kategorive të reja  të profesioneve, ndryshime në kategoritë ekzistuese,  si dhe pavlefshmërinë e disa kategorive të Listës Kombëtare të Profesioneve të përdorura deri para hyrjes në fuqi të vendimit të mësipërm.

Implementimi i ndryshimeve të mësipërme në listëpagesë do të mundësojë në pjesën më të madhe të tyre përditësimin automatik. Në këto raste tatimpaguesi do të dorëzojë listëpagesën e tij pa qenë e nevojshme të përditësojë kategorinë e profesioneve edhe nëse ajo ka ndryshuar.

Tatimpaguesit, të cilët kanë të paktën një punonjës, për të cilin sistemi identifikon se “Emri i Kategorisë së Profesioneve” nuk është më i vlefshëm sipas listës së re, nuk do të mund  të dorëzojnë listëpagesën pa ndryshuar/përditësuar këtë kategori. Sistemi automatikisht do të shfaqë një mesazh paralajmërues, përmes të cilit tatimpaguesit do të informohen rreth detajeve të punonjësit, për të cilin do të duhet të bëhet përditësimi manual. Më pas tatimpaguesi duhet të klikojë në fushën e kategorisë dhe të përzgjedhë profesionin apo fuksionin që i përshtatet sipas rastit konkret.

DPT, ju bën thirrje të verifikoni dhe të përditësoni ndryshimet e mësipërme në listëpagesat tuaja, duke filluar që nga data 1 Korrik 2018, për të bërë të mundur deklarimin e tyre brenda afatit për të shmangur çdo penalitet për dorëzim të vonuar. 

Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve mbetet e angazhuar në informimin sa më korrekt të të gjithë tatimpaguesve.