Institucioni

Institucioni > Lajme >

Thellimi i masave kundër informalitetit, strukturat e Hetimit Tatimor inspektime në territor

Administrata Tatimore vijon në mënyrë konstante veprimet operacionale që kanë objektiv thellimin e masave kundër informalitetit, në një tjetër shkallë veprimi.

Strukturat e Hetimit Tatimor do të nisin një seri inspektimesh në territor të cilat synojnë parandalimin, zbulimin dhe ndëshkimin e evazionit fiskal duke u përqëndruar kryesisht në : 
              

  • tregjet e mallrave ushqimore dhe industriale;
  • njësi shitjeje e magazinimi me pakicë e shumicë,
  • akset kryesore rrugore në çdo qark, me qëllim kontrollin e dokumentacionit të mallrave në lëvizje,
  • transporti i udhëtarëve.                          

Objekt i verifikimeve do të jenë: 

  • Regjistrimi i subjekteve tregtare në QKB dhe në organin tatimor;
  • Instalimi, përdorimi i pajisjeve fiskale.
  • Verifikimi dhe deklarimi e punonjësve në organet tatimore.
  • Kontrolli për dokumentimin me faturë tatimore të mallrave që përdoren, ruhen, transportohen si dhe pajisja me bileta e udhëtarëve;
  • Verifikimi i tatimpaguesve për lëshimin e kuponit tatimor në vlerën reale të produktit/shërbimit në raport me listën e afishuar të çmimeve.
  • Të tjera verifikime që parashikon metodika e kontrollit tatimor. 

Kujtojmë tatimpaguesit, që mbajtja e rregullt e dokumentacionit që do të verifikohet, të tillë si dokumenti i origjinës së mallit (fatura e blerjes), lëshimi i faturës tatimore, përdorimi korrekt i pajisjeve fiskale, etj, përveçse ulin/eleminojnë zbatimin e penaliteteve, shkurtojnë ndjeshëm edhe kohëzgjatjen e verifikimeve, që shkon në dobi të kohës efektive të punës së çdo biznesi.