Institucioni

Institucioni > Lajme >

Njoftim për përditësimin e VKM nr.953, datë 29.12.2014, për dispozitat zbatuese të ligjit nr.92/2014, “Për Tatimin mbi Vlerën e Shtuar në Republikën e Shqipërisë”, i ndryshuar

Të nderuar tatimpagues,

Në faqen zyrtare të administratës tatimore do të gjeni të përditësuar Vendimin e Këshillit të Ministrave nr.953, datë 29.12.2014, për dispozitat zbatuese të ligjit nr.92/2014, “Për Tatimin mbi Vlerën e Shtuar në Republikën e Shqipërisë”, i ndryshuar, ku janë reflektuar ndryshimet sipas VKM nr.652, datë 10.11.2017, botuar në fletoren zyrtare Nr.200 datë 20.11.2017. Dokumentin e plotë mund ta konsultoni dhe shkarkoni në rubrikën Legjislacioni, ose duke klikuar në linkun e mëposhtëm.

 Tatimi mbi Vleren e Shtuar