Institucioni

Institucioni > Lajme >

Drejtoria e Tatimpaguesve të Mëdhenj takim me përfaqësues të bizneseve në sektorin e tregtisë së hidrokarbureve dhe karburanteve

Drejtoria e Tatimpaguesve të Mëdhenj zhvilloi një takim me biznese që operojnë në sektorin e tregtisë së hidrokarbureve dhe karburanteve. Gjatë këtij aktiviteti theksi u vendos tek rëndësia që kanë tatimpaguesit e mëdhenj si taksapaguesit më të rëndësishëm të vendit, përsa i përket kontributit në të ardhurat totale tatimore.

Administrata Tatimore konsideron Tatimpaguesit e Mëdhenj, si faktorë shumë të rëndësishëm në arritjen e objektivit të përbashkët për minimizim e evazionit fiskal. Për këtë arsye, bashkëpunimi për minimizimin e informalitetit kontribuon jo vetëm në instalimin e edukatës fiskale, por përkthehet automatikisht edhe në rritje të konsiderueshme të të ardhurave tatimore.

Faturat dhe kuponat tatimor duhet në çdo rast të pasqyrojnë detyrimin real për çdo shitblerje duke krijuar një zinxhir formal transaksionesh deri te konsumatori i fundit. Rishikimi i nivelit të pagave për punonjësit e këtij sektori është gjithashtu një kërkesë e drejtpërdrejtë për përfaqësuesit e bizneseve. Mosdeklarimi i pagave reale, jo vetëm cënon kontributet e të punësuarve por gjithashtu është një tregues që konfirmon të ardhura të padeklaruara për punëdhënësit e tyre.

Në takimin e zhvilluar me tatimpaguesit e mëdhenj pjesëmarrësit vlerësuan nismën e administratës tatimore duke parashtruar shqetësimet e tyre por edhe sygjerimet në përmirësim të kushteve aktuale të këtij sektori.