Institucioni

Institucioni > Lajme >

Kujdes në regjistrimin e të dhënave në pajisjen fiskale

Tatimpagues,

Nga të dhënat e nxjerra prej sistemit të monitorimit të pajisjeve fiskale, rezultojnë raste, kur nga shitësit regjistrohen vlera të pasakta, rrjedhur prej shtypjes gabim të vlerave të mallrave të shitura. Parregullsitë e kësaj natyre, shoqërohen me evidentimin e qarkullimit jo real, pasuar me dhënien e një tjetër përgjegjësie tatimore, bërjen objekt të një kontrolli tatimor, etj.
Mbajtja saktë e të dhënave është detyrim për çdo tatimpagues, ndaj në çdo veprim që do të bëhet me anë të pajisjes fiskale, tregohuni të kujdesshëm.

Njëkohësisht, kujtojmë që për të tilla gabime:

• Tatimpaguesi duhet të njoftojë Drejtorinë Tatimore Rajonale ku është i regjistruar, me një procesverbal mbajtur nga ai vetë (shkarkohet nga faqja DPT).
• Pas kësaj ai do të vazhdojë të raportojë shitjet, raportime të cilat do të vazhdojnë të regjistrojnë në vazhdimësi edhe këtë gabim.
• Pas korrigjimit të gabimit nga Administrata Tatimore, tatimpaguesi do të vazhdojë raportimin e shitjeve, pra shifra e raportuar do të korrigjohet për të treguar xhiron reale.

Kujdes! Mosnjoftimi i gabimit në regjistrim është përgjegjësi e tatimpaguesit dhe konsiderohet shitje nga ana e tij.

Ju faleminderit!