Institucioni

Institucioni > Lajme >

Njoftim mbi publikimin e modeleve të ndryshuara të Deklaratës së TVSH-së dhe Librit të Shitjes

 

Në Fletoren Zyrtare Nr.143/2017, është publikuar Udhëzimi i Ministrit të Financave Nr. 16, datë 5.7.2017, “Për një shtesë dhe ndryshime në udhëzimin Nr. 6, datë 30.1.2015, “Për tatimin mbi vlerën e shtuar në Republikën e Shqipërisë”, të ndryshuar.

Ky ndryshim lidhet me fillimin e zbatimit të shkallës së reduktuar të tatimit mbi vlerën e shtuar, për furnizimin e shërbimit të akomodimit në strukturat akomoduese, prej 6 për qind, sipas modeleve të ndryshuara të:

Ju faleminderit!

Dokumenta ndihmëse