Institucioni

Institucioni > Lajme >

Për tatimpaguesit që kanë pajisje fiskale të Shoqërisë CKV-Noki Albania shpk

Të nderuar tatimpagues!

Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve bazuar në Urdhërin e Ministrisë së Financave me Nr.29 datë 29.03.2017 Për heqjen e Autorizimit “Shoqëri e Autorizuar” Shoqërisë “CKV-Noki Albania” shpk , njofton të gjithë tatimpaguesit që kanë pajisje fiskale të Shoqërisë CKV-Noki Albania shpk të lëshojnë kupona tatimor për shitjet e  realizuara pa kryer mbyllje të raportit tatimor ditor Z në fund të ditës për arsye të mosbllokimit të tyre.

Ju faleminderit!