Institucioni

Institucioni > Lajme >

NJOFTIM PER TATIMPAGUESIT E TATIMIT MBI VLEREN E SHTUAR: TRANSFERIMI AUTOMATIK I LIBRAVE TË SHITJES DHE BLERJES NGA PORTALI SELFCARE DREJT E-FILING

I nderuar tatimpagues!

Administrata Tatimore ju njofton, se duke filluar nga periudha tatimore Mars 2023, librat e shitjes dhe blerjes nuk do te ngarkohen manualisht, ne format excel nepermjet e-filing.

Ky zhvillim i ri mundeson tranferimin e te dhenave te librave automatikisht ne E-filing, pasi ju t’i keni mbyllur ato, ne portalin SelfCare, nga data 1-10 te muajit pasardhes.

Perpara se te kryeni mbylljen e librave ne Portalin Selfcare, duhet të verifikoni te dhenat e transaksioneve dhe të kryeni saktësimet përkatëse.

Librat e shitjes dhe blerjes që nuk te mbyllen nga tatimpaguesit deri në datën 10 të çdo muaji, do të dorëzohen automatikisht nga sistemi ne date 11.

Dorëzimi i librave të shitjes dhe blerjes në portalin Self-Care kryhet duke ndjekur hapat e mëposhtëm:

  • aksesoni llogarinë tuaj në portalin SelfCare, nëpërmjet kredecialeve tuaja të portalit e-Albania
  • Ne menune “Libri i shitjeve dhe i blerjeve”, zgjidhni nënmenu “Pasqyra Mujore”, dhe me pas klikoni në periudhën qe do te deklaroni (psh: 2023, 03)
  • Ne seksionin “Artikulli i librit të shitjes” apo “Artikulli i librit të blerjes” mund të verifikoni të gjitha të dhënat për faturat tuaja të shitjes apo te blerjes. Per faturat e blerjes mund te kryeni sistemimet përkatëse për TVSH-në (ne rast se eshte e nevojshme)
  • pas verifikimeve dhe saktësimeve të faturave të shitjes dhe blerjes, ne seksionin “Informacion bazë” ku shfaqet përmbledhësja e situatës mujore të TVSH-së, duke klikuar “Mbyll librin” ku keni mundësinë të bëni deklarimin e librave, si në pamjen më poshtë:
  • pas mbylljes në SelfCare, librat do të transferohen automatikisht drejt sistemit të deklarimit elektronik E-filing

Nëse per periudhen e deklarimit, nuk keni mundur te kryeni saktesimin e te dhenave te faturave ne libra apo i keni mbyllur ata para dates 10 dhe keni marre edhe fatura te tjera (psh. Fatura te sherbimeve utilitare), ju do te keni mundesine qe korrigjimin e te dhenave te librave t’a kryeni manualisht, nëpërmjet llogarisë tuaj në E-filing.

Sjellim ne vemendjen tuaj se, korrigjimi i librave duhet te kryhet vetem ne ato raste kur ju mund te vertetoni mosperputhjen e te dhenave te librave ne Selfcare me ato qe ju do te deklaroni.

Deklarata e TVSH-së do të vijojë të kryhet manualisht, sipas të dhënave të deklaruar në librat e shitjes dhe blerjes.

Per te korrigjuar librat nëpërmjet sistemit elektronik të deklarimit E-filing, ju duhet te ndiqni hapat e mëposhtëm:

  • aksesoni llogarinë tuaj te deklarimit elektronik E-filing, ne tatime.gov.al
  • për të ndryshuar librin e shitjes, ne menune “Librat e Shitjeve dhe Blerjeve”, zgjidhni nenmenune “Librat e shitjeve”
  • klikoni ne seksionin seksioni “Libra të dorëzuara”, përzgjidhni periudhën për të cilën do të ndryshohet libri duke klikuar tek shenja “”, dhe pas selektimit të periudhës duhet të klikoni tek butoni “Ndrysho Librin”, si në pamjen më poshtë:

 

  • Me pas vijoni me ngarkimin e librit të korrigjuar në format excel dhe dorëzimin e tij.

Për ndryshimin e librit të blerjes duhet të zgjidhni nënmenunë “Librat e Blerjeve” dhe të ndiqni hapat e tjerë të përshkruar më lart.