Institucioni

Institucioni > Lajme >

Njoftim shpallje fituesi per marrje ambientesh me qira

Në vijim të njoftimit, të publikuar më datë 10.06.2022, për zhvillimin e procedurave për marrjen me qira ambiente zyrash për akomodimin e punonjësve të Drejtorisë së Tatimpaguesve të Mëdhenj, për disa Drejtori të Drejtorisë së Përgjithshme të Tatimeve, dhe të Drejtorisë Rajonale Tatimore Tiranë, grupi i punës shpalli fitues Z. Sokol Çupi, përfaqësues me prokurë Nr. Rep 2404., Nr.Kol 1672, datë 10.06.2022.