Institucioni

Institucioni > Lajme >

Njoftim shpallje fituesi "Për marrje mjedisesh me qira"

Drejtoria e Tatimpaguesve të Mëdhenj, njofton se në zbatim të VKM Nr. 750 datë 27.11.2019 ‘’Për shpalljen e gjendjes së fatkeqësisë natyrore në qarqet Durrës dhe Tiranë, Akt Konstatimit të Institutit të Ndërtimit të datës 05.10.2020, Grupi i Punës pasi kreu të gjitha procedurat dhe shqyrtoi ofertat e paraqitura nga subjektet e interesuara, të cilët ofronin objekte me qira për zyra, për Drejtorinë e Tatimpaguesve të Mëdhenj, vendosi të shpallë fitues subjektin Keltin Bashllari, person Fizik me NIPT L31316031T.