Institucioni

Institucioni > Lajme >

Rimbursimi i TVSH-së dhe Stoku

Publikimi periodik  mbi TVSH e rimbursuar për tremujorin e tretë të vitit 2020  si dhe nivelin e Stokut deri në datë 30.09.2020.  

Ky publikim bëhet në kuadër të rritjes së transparencës dhe informimin e të gjitha palëve të interesuara per situatën faktike të rimbursimit të TVSH-së dhe stokut të rimbursimeve

Dokumenta ndihmëse