Institucioni

Institucioni > Lajme >

Thirrje per saktesim te te dhenave bankare per individet perfitues te Paketave financiare nr. 1

Ne vijim te komunikimit me publikun, per te mundesuar kalimin e mases se perfitimit financiar sipas paketave nr.1, i bejme thirrje te gjithe individeve te perfshire ne listen bashkengjitur, te cilet per shkak te plotesimit te pasakte te te dhenave te tyre bankare, nuk kane marre masen e caktuar te përfitimit, që menjehere të verifikojnë të dhënat e tyre dhe të plotësojnë informacionin e kërkuar të Formularit të të dhënave bankare, sipas linkut

https://docs.google.com/forms/d/1H5YRYjuCkqNndoRyaPLhA4Dp3xGNgiBW9VSxIkg32Cw/viewform?edit_requested=true
Plotesimi sa me pare i te dhenave sipas Formularit te mesiperm dhe dorezimi i tij, do te mundesoje kalimin ne menyre automatike te mases se perfitimit ne llogarine e secilit individi perfitues.

Dokumenta ndihmëse