Institucioni

Institucioni > Lajme >

LISTA EMERORE E KANDIDATEVE TE SHPALLUR FITUES NE STRUKTURAT E VERIFIKIMIT DHE KOORDINIMIT NË TERREN

Në zbatim të Ligjit Nr. 9920, datë 19.05.2008 "Për Procedurat Tatimore në Republikën e Shqipërisë'', i ndryshuar, Udhëzimit nr.24, datë 02.09.2008 i ndryshuar “Për Procedurat Tatimore në Republikën e Shqipërisë”, Ligjit nr. 7961, datë 12.7.1995 “Kodi i Punës i Republikës të Shqipërisë”, i ndryshuar, Rregullores “Për marrëdhëniet e punës të personelit jo nëpunës civil, në Administratën Tatimore Qendrore”, miratuar me Urdhrin nr. 10, datë, 31.01.2020, të Drejtorit të Përgjithshëm, neni 9 e në vijim,  ju njoftojmë se pas fazës së të testimit me gojë  të zhvilluar në datë 07.08.2020 ora 10:00, sipas shpalljes, ku nga nga 28 (njëzetë e tetë) kandidatë të kualifikuar u paraqitën intervistën e strukturuar me gojë 28 (njëzetë e tetë)  prej tyre, më poshtë do të gjeni listën emërore të kandidatëve fitues sipas pozicioneve përkatëse:

  • Inspektor, në Sektorin e Verifikimit dhe Monitorimit, në Drejtorinë e Verifikimit dhe Koordinimit në Terren, në DPT, Kategoria III-b.

Nr

Emer

Atesi

Mbiemer

1

Ildi

Gezim

Ibrahimi

2

Klajdi

Fatmir

Shehu

3

Ertil

Naim

Mansaku

4

Hanc

Tomorr

Gosa

5

Elis

Pajtim

Tusha

6

Erjon

Krenar

Rryçi

7

Dorian

Enver

Flamuraj

8

Eni

Agim

Guçe

9

Klodjan

Pajtim

Islami

10

Erion

Lazi

Trungu

 

  • Inspektor në Sektorin e Koordinimit, në Drejtorinë e Verifikimit dhe Koordinimit në Terren, në DPT, Kategoria III-b.

Nr

Emer

Atesi

Mbiemer

1

Petrika

Ilirjan

Lubonja

 

  • Inspektor në Sektorin e Verifikimit dhe Koordinimit në Terren në Drejtorinë e Verifikimit dhe Koordinimit në Terren, Rajoni Qendror, Kategoria IV-a,

Nr

Emer

Atesi

Mbiemer

1

Benard

Luftar

Hoxha

2

Kujtim

Sadik

Muca

3

Eugert

Sali

Skura

4

Ergi

Arben

Spahiu

 

  • Inspektor në Sektorin e Verifikimit dhe Koordinimit në Terren , në Drejtorinë e Verifikimit dhe Koordinimit në Terren, Rajoni Verior, kategoria IV-a.

Nr

Emer

Atesi

Mbiemer

1

Eduard

Ndue

Sterkaj

2

Gentian

Mehdi

Zeqja