Institucioni

Institucioni > Lajme >

Shtyhet afati i aplikimit  për çertifikatën e kategorizimit të strukturave akomoduese

Të gjitha subjektet që ushtrojnë veprimtari si strukturë akomoduese, kanë afat deri në datë 31.03.2020, për të aplikuar për marrjen e çertifikatës së kategorizimit.

Të gjitha subjektet të cilat do të aplikojnë brenda kësaj date do të përfitojnë shkallën e reduktuar të tatimit mbi vlerën e shtuar, e cila aplikohet për furnizimin e shërbimit të akomodimit në strukturat akomoduese.

Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve bën me dije tatimpaguesit se nuk do të jenë subjekt përfitimi i shkallës së reduktuar të TVSH-së, nëse nuk përmbushin detyrimin ligjor për të aplikuar brenda kësaj date.

Ministria e Turizmit dhe Mjedisit, me Urdhërin Nr. 41 datë 18.02.2020 ‘’Për një ndryshim në Urdhërin Nr. nr.267, datë 24.07.2019 “Mbi miratimin e rregullores për mënyrën, kriteret dhe procedurat e kategorizimit të strukturave akomoduese”, i ndryshuar, njofton të gjitha subjektet e interesuara, se afati i aplikimit për marrjen e çertifikatës së kategorizimit është shtyrë deri në datë 31.03.2020.

Kështu, bazuar në Ligjin nr.92/2014 “Për Tatimin mbi Vlerën e Shtuar në RSH”, të ndryshuar, Neni 49, pika 4, (Ligj nr. 107/2017 “Për disa shtesa dhe ndryshime në ligjin nr. 92/2014, “Për TVSH në RSH”, të ndryshuar), shkalla e reduktuar e Tatimit mbi Vlerën e Shtuar 6 % aplikohet për çdo furnizim shërbimi të ofruar brenda strukturave akomoduese, të cilat kanë aplikuar për marrjen e çertifikatës së kategorizimit brenda datës 31.03.2020.

Dokumenta ndihmëse