Institucioni

Institucioni > Lajme >

Njoftim mbi urdhërin Nr. 25, datë 01.11.2016

Njoftim për shtyp - 4 Nëntor 2016

Njoftohen të gjithë palët e interesuara, se në bazë të Urdhërit Nr. 25, datë 01.11.2016, shkresat e përcjella për kompetencë në Drejtoritë Rajonale Tatimore, të kërkesave të tatimpaguesve për korrigjimin e gabimit në përdorimin e pajisjeve fiskale, si dhe kthim – përgjigjet për Përmbaruesit Gjyqësorë Privatë, do të firmosen nga Z. Xhavit Curri / Zv. Drejtor i Përgjithshëm në Administratën Tatimore.

Dokumenta ndihmëse