Institucioni

Institucioni > Lajme > Lajme

Njoftim Fituesi

Ne përfundim të shqyrtimit të ofertave për proceduren "Zhvillimi i nje fushate informuese per zbatimin e Ligjit te ri nr. 29/2023 te Tatimit mbi te Ardhurat", dhë mbështetje të vendimit nr.1195, datë 05.08.2008, të Këshillit të Ministrave “Për blerjen, zhvillimin  prodhimin e bashkëprodhimin e programeve a të reklamave për transmetim nga operatorët radiotelevizivë ose botimin në median e shkruar dhe për kontratat, për kohë transmetimi, nga organet e administratës shtetërore” DPT njofton shpalljen e fituesit. Për më tepër klikoni në linkun e mëposhtëm.

Dokumenta ndihmëse