Institucioni

Institucioni > Lajme >

Pagesat e 13  detyrimeve tatimore tani kryhen online, përmes portalit e-Albania 

Tashmë, çdo sipërmarrës apo individ mund të realizojë online pagesat e 13 detyrimeve tatimore, përmes platformës e-Albania, në çdo kohë dhe pa asnjë kosto printimi.  Pagesat mund të kryhen direkt nga vendi i punës, shtëpia apo edhe celulari.

Tatimpaguesit e realizojnë këtë duke u loguar në portalin e-Albania me kredencialet e tyre. Ata, mund të kryejnë pagesë të pjesëshme ose të plotë për këto taksa dhe tarifa:

 • Tatimi mbi të Ardhurat Personale të Biznesit të Vogël
 • Tatim i Lojërave të Fatit
 • Tatim mbi të Ardhurat nga Punësimi
 • Tatim i Mbajtur në Burim
 • Tatim mbi Vlerën e Shtuar
 • Tatim i Thjeshtuar mbi Fitimin
 • Tatim Fitimi
 • Tatim mbi të Ardhurat Personale
 • Taksat Kombëtare
 • Tarifat Kombëtare
 • Renta minerare
 • Kontributet e sigurimeve shoqërore dhe shëndetësore
 • Detyrime globale/Penalitetet

Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve është e angazhuar maksimalisht në lehtësimin e procedurave, për të ofruar në çdo kohë dhe me sa më pak kosto, një shërbim cilësor për tatimpaguesit.