Institucioni

Institucioni > Lajme >

SHPALLJE për lëvizje paralele, pranim në shërbimin civil në kategorinë ekzekutive


SHPALLJE për lëvizje paralele, pranim në shërbimin civil në kategorinë ekzekutive

Lloji i diplomës "Shkenca Ekonomike/Juridike", niveli minimal i diplomës "Master Shkencor"

Në zbatim të Nenit 22 dhe të Nenit 25, të Ligjit 152/2013 “Për Nëpunësin Civil” i ndryshuar, si dhe të Kreut II, IV dhe VII, të Vendimit Nr. 243, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave, Departamenti i Administratës Publike shpall procedurat e lëvizjes paralele dhe të pranimit në shërbimin civil për kategorinë ekzekutive, për grupin e pozicioneve:

1. Inspektor i Parë në Sektorin e Përmbushjes, në Drejtorinë e Menaxhimit të Riskut, në Drejtorinë e Përgjithshme të Tatimeve - Kategoria: III-b

2. Inspektor i Parë në Sektorin e Përmbushjes, në Drejtorinë e Menaxhimit të Riskut, në Drejtorinë e Përgjithshme të Tatimeve - Kategoria: III-b

3. Inspektor i Parë në Sektorin e Përmbushjes, në Drejtorinë e Menaxhimit të Riskut, në Drejtorinë e Përgjithshme të Tatimeve - Kategoria: III-b

4. Inspektor i Parë në Sektorin e Analizës së Riskut, në Drejtorinë e Menaxhimit të Riskut, në Drejtoria e Përgjithshme të Tatimeve - Kategoria: III-b

5. Inspektor i Parë në Sektorin e Menaxhimit dhe Analizës së Detyrimeve të Papaguara, në Drejtorinë e Mbledhjes me Forcë, në Drejtorinë e Përgjithshme të Tatimeve - Kategoria: III-b

6. Inspektor i Parë në Sektorin e Menaxhimit dhe Analizës së Detyrimeve të Papaguara, në Drejtorinë e Mbledhjes me Forcë, në Drejtorinë e Përgjithshme të Tatimeve - Kategoria: III-b

7. Inspektor i Parë në Sektorin e Përmbushjes, në Drejtorinë e Menaxhimit të Riskut, në Drejtorinë e Përgjithshme të Tatimeve - Kategoria: III-b

8. Inspektor i Parë në Sektorin e Përmbushjes, në Drejtorinë e Menaxhimit të Riskut, në Drejtorinë e Përgjithshme të Tatimeve - Kategoria: III-b

9. Inspektor i Parë në Sektorin e Analizës së Riskut, në Drejtorinë e Menaxhimit të Riskut, në Drejtoria e Përgjithshme të Tatimeve - Kategoria: III-b

Pozicionet më sipër, u ofrohen fillimisht nëpunësve civilë të së njëjtës kategori për procedurën e lëvizjes paralele! Vetëm në rast se nga këto pozicione, në përfundim të procedurës së lëvizjes paralele, rezulton se ende ka pozicione vakante, ato janë të vlefshme për konkurimin nëpërmjet procedurës së pranimit në shërbimin civil për kategorinë ekzekutive.
Për të dy procedurat (Lëvizje paralele, Pranim në shërbimin civil ) aplikohet në të njëjtën kohë!

Afati për dorëzimin e dokumentave për lëvizje paralele është data 9/6/2017

Afati për dorëzimin e dokumentave për pranim në shërbimin civil është data 14/6/2017

Për kriteret dhe procedurat e plota klikoni në faqen zyrtare të Departamentit të Administratës Publike në linkun  http://www.hrm.gov.al/ShowPublications.aspx?ID=937