Institucioni

Institucioni > Lajme >

Shoqëritë e Autorizuara që ofrojnë mirëmbajtje të pajisjeve fiskale CKV NOKI Albania Shpk

Të nderuar tatimpagues!

Shoqëritë e Autorizuara që kanë shprehur interesin dhe gatishmërinë për të ofruar shërbimin e transmetimit dhe kontratat e mirëmbajtjes së paisjeve fiskale të tregtuara nga “CKV NOKI Albania Shpk” janë:

1. Shoqëria e Autorizuar “AED Shpk
2. Shoqëria e Autorizuar “DAISY & ETM

Në mbështetje të pikës 11 të VKM-së, Nr.781, datë 14.11.2007, e ndryshuar “Për karakteristikat teknike e funksionale të pajisjeve fiskale…”, tatimpaguesit të cilët kanë në përdorim pajisje fiskale të tregtuara nga shoqëria “CKV-NOKI Albania Shpk”, duhet të marrin masat për të lidhur kontratë me persona të tjerë, të autorizuar për mirëmbajtje. Heqja e autorizimit “shoqëri e autorizuar” shoqërisë “CKV-NOKI Albania Shpk” u vendos me Urdhrin e Ministrit të Financave Nr. 29, datë 29.03.2017.