Institucioni

Institucioni > Lajme >

NJOFTIM PËR MEDIA

Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve kërkon të sqarojë opinionin publik, se kohët e fundit është gjendur përpara një sulmi me lajme të pavërteta, pa asnjë barriere etike profesionale, nga mediat e shtetasit Irfan Hysenbelliu.

E gjitha kjo situatë vjen si pasojë e evidentimit nga ana e Administratës Tatimore e një rasti tjetër evazioni, këtë radhë nga Shoqëria "Albecorp" shpk, në pronësi të z.Hysenbelliu, shoqëri e cila ka shmangur detyrimet tatimore për vitet 2016 – 2017, duke i shkaktuar shtetit një dëm prej 266 milion lekësh.

Drejtoria e Përgjithshme Tatimeve dëshiron të sigurojë të gjithë qytetarët se do të vijojë të kryejë me përpikmëri misionin e saj në zbatim të ligjit dhe nuk do të stepet përballë asnjë sulmi që kërkon të intimidojë punonjësit dhe drejtuesit e DPT.

Lidhur me rastin e shoqërisë "Albecorp" shpk, në pronësi të shtetasit Irfan Hysenbelliu, Administrata Tatimore është njoftuar me shkresë nga një tjetër institucion ligjzbatues për një transaksion të kryer nga kjo shoqëri.

Nga informacioni i përcjellë rezulton se në llogarinë e shoqerisë "Albecorp" shpk në një prej bankave që operojnë në Shqipëri, në periudhën Mars 2016 - Maj 2017 është kredituar shuma 605,991,973 lekë, si pagesë për ekzekutimin e Vendimit të Gjykates Nr.3535, datë 17.03.2014 dhe vendimit Nr.2147 datë 03.11.2015. Këto fonde më pas u janë shpërndarë disa shoqërive të tjera, sërish në pronësi të shtetasit Irfan Hysenbelliu.

Nga verifikimi i bilanceve të shoqërisë "Albecorp" shpk nuk rezulton të jenë deklaruar të Ardhura për vitet 2016-2017, ndërkohë që nga verifikimi i kryer në QKB rezulton se statusi i shoqërisë është "Pezulluar" në datën 23.05.2017.

Administrata Tatimore me shkresën Nr.2948, datë 24.02.2023 me objekt "Kërkesë për informacion dhe dokumentacion" i është drejtuar shoqërisë “Albecorp” shpk lidhur me vendimin e gjykatës, pasqyrat financiare, pagesat e detyrimeve tatimore, dokumentacionin për huadhëniet tek individë apo shoqëri të tjera. Po ashtu me shkresën Nr.2948, dt.24.02.2023 me objekt "Kërkesë për informacion dhe dokumentacion" i është drejtuar edhe z.Irfan Hysenbelliu, pronar me 100% të aksioneve të kësaj shoqerie, për të marrë të njëjtin informacion.

Nga veprimet analizuese paraprake në bazë të informacionit të ardhur nga institucionet e tjera ligjzbatuese rezulton se kemi të bëjmë me mosdeklarim të të ardhurave të shoqerise, duke shmangur detyrimet tatimore.

Shoqëria "Albecorp" shpk nëpërmjet mosdeklarimit të të ardhurave përllogaritet t’i ketë shkaktuar shtetit një dëm potencial prej 108 milion lekë tatime të shmangura. Vlera aktuale e përllogaritur që Shoqëria i detyrohet shtetit është 266 milion lekë.