Institucioni

Institucioni > Lajme >

Procesi i Rindёrtimit, lista e subjekteve tё pajisura me autorizim për përjashtim nga TVSH-ja 

Drejtoria e Pёrgjithshme e Tatimeve zbatim  VKM 143, datë 13.02.2020,"Proçedurat për lëshimin e autorizimit për subjektet e rindërtimit dhe për përjashtimin nga tatimi mbi vlerën e shtuar  furnizimit  mallrave e shërbimeve për qëllime  proçesit  rindërtimit'',bёn me dije se vijon me lëshimin e autorizimeve dhe monitorimin e plotë  këtij proçesi. 

 gjithë tatimpaguesit  kanë dërguar kërkesë për përjashtim nga TVSH-japër procesin e rindërtimit dhe nuk kanë marrë një përgjigjejanë  lutur  interesohen pranë Drejtorisë  Përgjithshme  Tatimevesepse një numër i konsiderueshëm i shkresave kthim përgjigje janë kthyer nga postapasi kjo e fundit nuk ka arritur  gjejë adresën e deklaruar nga tatimpaguesi.  

Administrata Tatimore mbetet e angazhuar maksimalisht për  ofruar ndihmë dhe informacion për çdo subjekt  interesuarsi dhe për  vijuar me zbatimin  mёnyrё rigoroze  këtij proçesi.  

 poshtё do  gjeni listёn e tatimpaguesve  cilёt janё pajisur me AutorizimeKjo listё do  përditësohet ditët  vijim. 

Dokumenta ndihmëse