Institucioni

Institucioni > Lajme >

Njoftim për marrje mjedisesh me qera

 

Drejtoria Rajonale Tatimore Fier, njofton se kërkon të marrë me qera ambjente zyrash për akomodimin e punonjësve të Drejtorisë së Mbledhjes së Detyrimeve Tatimore të Papaguara Rajoni Jugor deri ne daten 31.12.2021, me të drejtë rinovimi ne vijim.

Ftojmë Ofertuesit e interesuar të dorëzojnë dokumentacionin, sipas kritereve të materialit bashkëngjitur, deri në datën 16.07.2021, ora 14.00, pranë zyrës së protokollit të Drejtorisë Rajonale Tatimore Fier, në adresën: Lagjia “Apollonia”, Rruga “Brig. 11-te Sulmuese, Fier.

Dokumenta ndihmëse