Institucioni

Institucioni > Lajme >

Rikujtesë për individët, subjekt i deklarimit të Deklaratës Individuale Vjetore të të Ardhurave

Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve sjell në vëmendje të individëve rezidentë në Republikën e Shqipërisë, të cilët gjatë vitit 2020 kanë realizuar të ardhura, nga të gjitha burimet, brenda dhe jashtë Shqipërisë, në shumën 2,000,000 (dy milionë) lekë e më tepër, se data 30 Qershor 2021 është afati përfundimtar për dorëzimin në mënyrë elektronike, nëpërmjet sistemit e-filing, të Deklaratës Individuale Vjetore të të Ardhurave (DIVA) për vitin 2020.

Detyrimin për dorëzimin e Deklaratës Individuale Vjetore të të Ardhurave (DIVA) e kanë gjithashtu edhe individët jo rezidentë, të cilët realizojnë të ardhura të tatueshme, me burim në Republikën e Shqipërisë, në shumën 2,000,000 (dy milionë) lekë e më tepër.

Gjithashtu, duhet të deklarojnë DIVA 2020, pavarësisht se totali i të ardhurave të tyre gjatë këtij viti kalendarik është nën 2,000,000 (dy milionë) lekë, edhe individët rezidentë apo jorezidentë, të cilët kanë qenë të punësuar në më shumë se 1(një) punëdhënës.

Ju rikujtojmë se janë të detyruar të deklarojnë Deklaratën Individuale Vjetore të të Ardhurave (DIVA) dhe të paguajnë Tatim mbi të Ardhurat Personale, të gjithë individët rezidentë dhe jo  rezidentë në Republikën e Shqipërisë, të cilët janë të punësuar në më shumë se 1 (një) punëdhënës dhe që kanë të ardhura personale vjetore nën 2 milionë lekë.

Edhe për këtë kategori deklarata dhe pagesa për të ardhurat personale vjetore DIVA 2020, ka afat përfundimtar 30 Qershor 2021.

Për më shumë informacion, klikoni linkun e mëposhtëm:

https://www.tatime.gov.al/d/8/45/0/1552/kujtese-per-individet-subjekt-i-deklarimit-te-deklarates-individuale-vjetore-te-te-ardhurave