Institucioni

Institucioni > Lajme >

Njoftim për marrje mjedisesh me qira

Drejtoria Tatimpaguesve te Mëdhenj, njofton se kërkon të marrë me qira mjedise për ushtrimin e veprimtarisë administrative, për një periudhë 6 mujore, me të drejtë rinovimi.

Ftojmë Ofertuesit e interesuar të dorëzojnë dokumentacionin, sipas kritereve të materialit bashkëngjitur, deri në datën 28.04.2021, ora 14.00, pranë zyrës së protokollit të Drejtorisë së Tatimpaguesve të Mëdhenj, në adresën Rruga George W. Bush, Tiranë.

Dokumenta ndihmëse