Institucioni

Institucioni > Lajme >

DPT ofron 2 shërbime të reja online

Ju informojmë se tashmë Drejtoria e Përgjithshmë e Tatimeve ofron edhe 2 shërbime të reja online, nëpërmjet portalit e-albania:

 1. Regjistrimi i personave fizikë (Ambulantë, Kryefamiljarë, prodhues bujqësorë, përfaqësues tatimore) që regjistrohen nga Administrata Tatimore

  Kërkesa për regjistrim kryhet nëpëmrjet portalit e-albania, pa qënë e nevojshme që personat të paraqiten pranë sporteleve të Drejtorive Rajonale Tatimore përkatëse.
  Hapat që duhen ndjekur dhe sqarimet përkatëse për kryerjen e regjistrimit, janë të trajtuara në Udhëzuesin bashkëngjitur këtij njoftimi.

 2. Ndryshimi i të dhënave të regjistrimit, të të gjithë tatimpaguesve (persona fizikë dhe juridikë) të regjistruar nga QKB apo nga Administrata Tatimore

Të gjithë tatimpaguesit (persona fizikë, personat juridike), të regjistruar nga Qendra Kombëtare e Biznesit apo nga Administrata Tatimore, pas regjistrimit fillestar, mund të kryejnë disa ndryshime, në mënyrë elektronike nëpërmjet portalit e-albania.

Ndryshimet që mund të kërkohen pranë Administratës tatimore nga ana e tatimpaguesve, nëpërmjet Portalit e-albania, janë të orientuara për dy kategori tatimpaguesish:

 1. tatimpaguesit që janë pjesë e regjistrit tregtar të QKB-së,
 2. tatimpaguesit që regjistrohen pranë Administratës tatimore.

Aplikimi për ndryshimet në të dhënat e regjistrimit, ka të bëjë me:

 • Shtimin apo ndryshimin e përgjegjësive tatimore për të gjithë kategorinë e tatimpaguesve.
 • Riaktivizimin e tatimpaguesit (kalimi nga statusi Pasiv në statusin Aktiv), në rastin kur kalimi në Pasiv është bërë nga sistemi elektronikisht pa kërkesën e tatimpaguesit.
 • Aplikimin dhe pasqyrimin e çdo lloj ndryshimi në sistemin tatimor për gjithë tatimpaguesit që regjistrohen pranë administratës tatimore të cilët nuk janë pjesë e regjistrit tregtar të QKB-së

Njoftimi i të dhënave të regjistrimit, kryhet elektronikisht, nëpërmjet portalit e-albania, pa qenë e nevojshme që personat të paraqiten pranë sporteleve të Drejtorive Rajonale Tatimore përkatëse.

Hapat që duhen ndjekur dhe sqarimet përkatëse për kryerjen e regjistrimit, janë të trajtuara në Udhëzuesit bashkëngjitur këtij njoftimi.

Këto dy shërbime të reja, i shtohen listës së shërbimeve online të DPT-së, tashmë të konsoliduara prej vitesh

Dokumenta ndihmëse