Institucioni

Institucioni > Lajme >

Ftesë për Negociatë për prodhimin e një fushate komunikimi për tatimpaguesit 14-12-2020

Ftesë për Negociatë për prodhimin e një fushate komunikimi për tatimpaguesit-subjekt i Ligjit nr. 87/2019, datë 18.12.2019 “Për Faturën dhe sistemin e monitorimit të qarkullimit”, i ndryshuar, për Drejtorinë e Përgjithshme të Tatimeve.

Bazuar në Vendimin Nr. 1195, datë 05.08.2008, të Këshillit të Ministrave “Për blerjen, zhvillimin, prodhimin dhe bashkëprodhimin e programeve të reklamave për transmetim nga Operatorët radiotelevizivë ose botim në median e shkruar, dhe për kontratat, për kohë trasmetimi, nga organet e Administratës Shtetërore”, pika 9, Drejtoria e Pergjithshme e Tatimeve Ju dërgon këtë ftesë për pjesëmarrje për realizimin dhe prodhimin e një fushate komunikimi, e cila duhet të përmbajë elementët e mëposhtëm:

 1. Përgatitjen e konceptit të fushatës së komunikimit përfshirë atë visual, logon dhe sloganin e dedikuar, për tatimpaguesit të cilët në bazë të Ligjit nr. 87 datë 18.12.2019 “Për faturën dhe sistemin e monitorimit të qarkullimit” i ndryshuar, kanë detyrim të fiskalizojnë transaksionet e tyre.
 2. Përgatitjen e 2 modeleve Fletëpalosje elektronike
 3. Përgatitjen e 8 spoteve publicitare informuese (Video) me kohëzgjatje 25”. Spoti do të përfundojë me stemën e Republikës së Shqipërisë dhe stemën e Drejtorisë së Përgjithshme të Tatimeve dhe AKSHI-t.
 4. Përgatitjen e 8 spoteve publicitare informuese (Radiospote), me kohëzgjatje 25”.
 5. Transmetimin e spoteve publicitare në të paktën 2 televizione kombëtare dhe 5 televizione lokale, 3 herë/ditë në secilin televizion, në orarin e pikut. Afati i transmetimit në televizion do të jetë deri në datë 31.12.2020. Oferta duhet të përmbajë vlerën ditore për transmetimin Televiziv.
 6. Transmetimin e spoteve publicitare në stacionet kombëtare radiofonike, me një frekuencë 5 herë në ditë në orarin e pikut. Afati i transmetimit në radio do të jetë deri në datë 31.12.2020. Oferta duhet të përmbajë vlerën ditore për transmetimin radiofonik.
 7. Përgatitjen e 10 Videove teknike shpjeguese, me xhirime ose grafika, në lidhje me hapat që duhet të ndiqen për Fiskalizimin, me kohëzgjate 40”.
 8. Përgatitjen e 10 Videove Case-Study me kohëzgjatje 120”, me tematikë sipas përvojës dhe rasteve të subjekteve që janë fiskalizuar.
 9. Postera 10 modele dhe printimin e secilit prej tyre në 20 copë.
 10. Materialet e mësipërme duhet të përmbajnë logot e Ministrisë së Financave dhe Ekonomisë, DPT-së dhe AKSHI-t.

Fondi limit i vënë në dispozicion për prodhimin e materialeve të mësipërme, transmetimin në radio dhe TV kombëtare, do të jetë 16 850 000 (gjashtëmbëdhjetë milion e tetëqind e pesëdhjetë mijë) lekë, pa TVSH.

Afati i fundit për paraqitjen e ofertave, pranë Drejtorisë së Përgjithshme të Tatimeve, nga organet e masmedias/agjencitë e specializuara, është data 17.12.2020 ora 12.00.        

Organi i masmedias/Agjencia e specializuar që do të paraqesë konfimimin për vazhdimësinë e negociatave duhet të plotësojë kriteret e mëposhtme:

 1. Të jetë me status aktiv
 2. Të mos ketë detyrime tatimore të papaguara
 3. Fusha e veprimtarisë të jetë në përputhje me kërkesat e paraqitura në këtë Ftesë për negociatë
 4. Të ketë të paktën 6 punonjës, nga të cilët:
 • 1 drejtor artistik/ekzekutiv/regjisor, dhe
 • të paktën 3 punonjës me profesion Designer

Shënim: Fondi për transmetimin e spoteve në Tv dhe Radio është përllogaritur paraprakisht për një kohëzgjatje prej 20 ditësh. Oferta duhet të përmbajë vlerën për secilin nga zërat e përshkruar në ftesë, si dhe vlerën ditore për transmetimin Televiziv dhe radiofonik të spoteve publicitare.