Institucioni

Institucioni > Lajme >

Kujtesë për pagesën e Kësteve paraprake të Tatimit mbi Fitimin për tremujorin e tretë 2020

Administrata Tatimore rikujton të gjithë tatimpaguesit me qarkullim vjetor mbi 14.000.000 lekë, që zhvillojnë veprimtari ekonomike në fushën e veprimtarisë bankare, të telekomunikacionit, të tregtimit të produkteve farmaceutike, të produkteve ushqimore dhe fruta-perimeve se brenda datës 30 Shtator 2020 duhet të kryejnë pagesën e këstit tremujor të Tatimit mbi Fitimin për periudhat tatimore Korrik, Gusht, Shtator 2020.

Informacion të përditësuar mbi afatet e deklarimit dhe pagesës së detyrimeve tatimore mund të gjeni në https://www.tatime.gov.al/kalendar.php 

Administrata Tatimore nxit të gjithë tatimpaguesit të tregojnë korrektesë në zbatimin e Legjislacionit Tatimor si dhe në deklarimin dhe pagesën brenda afateve të detyrimeve tatimore.