Institucioni

Institucioni > Lajme >

NJOFTIM PËR KANDIDATËT E KUALIFIKUAR PËR INTERVISTËN ME GOJË

Në zbatim të Ligjit Nr. 9920, datë 19.05.2008 "Për Procedurat Tatimore në Republikën e Shqipërisë'', i ndryshuar, Udhëzimit nr.24, datë 02.09.2008 i ndryshuar “Për Procedurat Tatimore në Republikën e Shqipërisë”, Ligjit nr. 7961, datë 12.7.1995 “Kodi i Punës i Republikës të Shqipërisë”, i ndryshuar, Rregullores “Për marrëdhëniet e punës të personelit jo nëpunës civil, në Administratën Tatimore Qendrore”, miratuar me Urdhrin nr. 10, datë, 31.01.2020, të Drejtorit të Përgjithshëm, neni 9 e në vijim,  ju njoftojmë se pas fazës së të testimit me shkrim të zhvilluar në datë 17.07.2020 ora 10:00, sipas shpalljes, ku nga nga 95 (nëntëdhjetë e pesë) kandidatë të kualifikuar u paraqitën në testim me shkrim 82 (tetëdhjetë e dy) prej tyre, më poshtë do të gjeni listën emërore të kandidatëve, të vlerësuar me të paktën 40 pikë, të kualifikuar për fazën e intervistimit me gojë për pozicionet;

  • Inspektor, në Sektorin e Verifikimit dhe Monitorimit, në Drejtorinë e Verifikimit dhe Koordinimit në Terren, në DPT, Kategoria III-b.
  • Inspektor në Sektorin e Koordinimit, në Drejtorinë e Verifikimit dhe Koordinimit në Terren, në DPT, Kategoria III-b.
  • Inspektor në Sektorin e Verifikimit dhe Koordinimit në Terren në Drejtorinë e Verifikimit dhe Koordinimit në Terren, Rajoni Qendror, Kategoria IV-a,
  • Inspektor në Sektorin e Verifikimit dhe Koordinimit në Terren , në Drejtorinë e Verifikimit dhe Koordinimit në Terren, Rajoni Verior, kategoria IV-a.

 

Nr Emër Mbiemër
1 Ana Osmënaj
2 Aranit Çera
3 Arban Gjoka
4 Aulon Pëto
5 Benard Hoxha
6 Dorian Flamuraj
7 Eduard Sterkaj
8 Elis Tusha
9 Eni Guçe
10 Enis Asllani
11 Ergi Spahiu
12 Erion Trungu
13 Eriselda Muçoviq
14 Erjon Rryçi
15 Erjon Cani
16 Ertil Mansaku
17 Eugert Skura
18 Gentian Zeqja
19 Gjergji Tabaku
20 Hanc Gosa
21 Ildi Ibrahimi
22 Jonuz Kuka
23 Klajdi Shehu
24 Klodjan Islami
25 Kujtim Muca
26 Petrika Lubonja
27 Rasim Allushi
28 Saimir Dobrovoda

 

Për shkak të situatës së krijuar nga pandemia COVID-19, si dhe në zbatim të akteve normative të dala për shkak të kësaj situate të cilat, ndalojnë grumbullimet dhe dhe detyrojnë distancimin social, intervistimi me gojë do të zhvillohet ditën e premte, datë 07.08.2020 pranë Drejtorisë së Përgjithshme e Tatimeve duke filluar nga ora 10.00.

Me qëllim respektimin e rregullave, kandidatët në mënyrë të detyrueshme duhet të jenë të pajisur me mjete mbrojtëse, maska, kusht i cili është i detyrueshëm për pjesëmarrje në testim.

Intervista do të zhvillohet bazuar në fushën e njohurive sipas shpalljes fillestare të datës 02.06.2020, në faqen zyrtare të DPT.