Institucioni

Institucioni > Lajme >

Pas datës 5 Qershor do të gjobiten subjektet që nuk kanë aplikuar – Ankesat do të pranohen brenda 30 ditëve nga vendosja e gjobës

Administrata Tatimore i rikujton të gjithë tatimpaguesit, të cilët nuk kanë plotësuar ende Kërkesën për përfitim të ndihmës financiare, për punonjësit e tyre, përfitues sipas kritereve të VKM nr.305 datë 16.04.2020, i ndryshuar, se afati i aplikimit online, pa penalitet, përfundon në datën 5 Qershor 2020.

Në rast të moskryerjes së aplikimit, pas datës 5 qershor 2020, çdo subjekt që nuk ka plotësuar Kërkesën, për punonjësit e punësuar apo ish të punësuar, që plotësojnë kriteret për përfitim të ndihmës financiare, ndihmë e Qeverisë Shqiptare, do të dënohet me gjobë në masën 50.000 (pesëdhjetë mijë) lekë, në zbatim të Aktit Normativ nr.3 datë 15.03.2020 “Për marrjen e masave të veçanta administrative gjatë kohëzgjatjes së periudhës së infeksionit të shkaktuar nga COVID 19”, i ndryshuar.

Të gjithe tatimpaguesit të cilët i kanë trajtuar me pagë të plotë të punësuarit apo ish-të punësuarit e tyre, nuk do jenë subjekt i këtij penaliteti. Tatimpaguesi duhet që të plotësojë formularin e ankesës, bashkëlidhur këtij njoftimi, brenda datë 05 Qershor 2020, dhe ta ngarkojë atë në menunë ‘’Çështjet e Mia’’, në llogarinë në e-filing.

Brenda 30 (tridhjetë) ditëve nga data e komunikimit të penalitetit të vendosur, çdo subjekt i gjobitur do të ketë mundësi t’i paraqesë Administratës Tatimore, nëpërmjet llogarisë së deklarimit elektronik e-filing, shkaqet dhe/ose arsyet e mosaplikimit, shoqëruar me dokumentacion mbështetës që i argumenton ato.

Individëve përfitues sipas kritereve të VKM nr.305 datë 16.04.2020, i ndryshuar, për të cilët punëdhënësi nuk do të kryejë aplikimin brenda datës 5 Qershor 2020, do t’iu jepet mundësia të plotësojnë të dhënat e tyre të llogarive bankare dhe do të vijohet menjëherë me kalimin në mënyrë automatike të masës së përfitimit.

 

Dokumenta ndihmëse