Institucioni

Institucioni > Lajme >

Nëndeklarimi i pagave - Efekte pozitive në rritjen e pagave për 34 % të punonjësve të sensibilizuar

Prej muajit tetor Administrata Tatimore ka evidentuar riskun e nëndeklarimit të pagave në një grup prej 20 profesionesh. Për të rritur ndërgjegjësimin e punëdhënësve dhe punëmarrësve janë dërguar letra të personalizuara sensibilizuese 11.941 tatimpaguesve për 19229 punonjës të tyre, përmes të cilave janë ftuar të ndryshojnë deklarimet, drejt përmbushjes.

Drejtoresha e Përgjithshme e Tatimeve, Znj.Delina Ibrahimaj  sqaroi pranë një subjekti, i cili ka reaguar pozitivisht, qasjen e Adminsitratës Tatimore për të mos penalizuar, por ndërgjegjësuar subjektet mbi rëndësinë e deklarimit real të pagave.

Nga monitorimi paraprak i të dhënave të deklaruara vërehet një përmirësim i ndjeshëm në deklarime, ndërsa është rritur paga për 5.536 punonjës ose 34% e punonjësve të deklaruar deri në nëntor 2019. Efekti total për këto tatimpagues është  mbi  44 milion lekë për muajin nëntor.

Kjo nisëm  e AT për rritjen e deklarimit të pagave do vazhdojë edhe me hapa të tjerë sensibilizues dhe në raste të riskut të lartë do të ndiqet përmes strukturave të Hetimit Tatimor.

Znj.Ibrahimaj siguroi se krahas lehtësirave përmes shërbimeve online, tatimpaguesit do të jenë në qendër të vëmendjes përmes Drejtorisë së Shërbimit për Tatimpaguesit në ndërgjegjësimin dhe informimin paraprak mbi elementët e riskut në deklartimet e tyre tatimore.