Institucioni

Institucioni > Lajme >

Administrata Tatimore: Asnjë penalitet për tatimpaguesit që kanë deklaruar llogaritë bankare me shkresë apo në mënyrë elektronike.

Rreth 52 mijë tatimpagues kanë respektuar detyrimin ligjor për hapjen dhe deklarimin e llogarive bankare në portalin elektronik e-Filing pranë Administratës Tatimore.

Rreth 3 mijë të tjerë e kanë bërë deklarimin përmes modulit “Çështjet e mia”, ose duke i dorëzuar të dhënat fizikisht (me shkresë), pranë Drejtorive Rajonale Tatimore.

Sipas përcaktimit ligjor ky detyrim prek në tërësi, rreth 55 mijë tatimpagues ku përfshihen:

  • tatimpaguesit persona fizikë tregtarë, të regjistruar për tatimin mbi vlerën e shtuar;
  • tatimpaguesit persona juridikë, pavarësisht nga qarkullimi që realizojnë;
  • organizatat jofitimprurëse të regjistruara në organin tatimor.

Mbesin të përjashtuar nga ky detyrim vetëm personat fizikë tregtarë, aktualisht të regjistruar, të cilët nuk janë të regjistruar për tatimin mbi vlerën e shtuar.

Në rast se këto subjekte, regjistrohen për Tatimin mbi Vlerën e Shtuar në një moment të dytë, atëherë kanë detyrimin të hapin dhe deklarojnë llogarinë bankare në Administratën Tatimore, përmes llogarisë së tyre të deklarimit elektronik në e-filing.

Kujtojmë se tatimpaguesit e rinj  janë të detyruar të hapin llogarinë bankare të biznesit/organizatës jo më vonë se 20 ditë kalendarike nga e nesërmja e regjistrimit në Qendrën Kombëtare të Biznesit/Administratën Tatimore dhe ta deklarojnë atë në të njejtën mënyrë në Administratën Tatimore.

Në rast të mospërmbushjes së detyrimit tatimor të sipërcituar, Ligji nr. 31/2019 “Për disa shtesa në Ligjin nr. 9920, datë 19.05.2008 “Për procedurat tatimore në Republikën e Shqipërisë”, i ndryshuar, parashikon sanksione për tatimpaguesit.

Administrata Tatimore falenderon tatimpaguesit, të cilët kanë respektuar në mënyrë korrekte këtë detyrim ligjor, ndërsa siguron se asnjë penalitet nuk do të vendoset pa verifikuar çdo rrugë të ligjshme të deklarimit, si atë shkresor ashtu edhe elektronik.