Institucioni

Institucioni > Tatimet Këshillojnë > Mbi Kontributet për Sigurimet Shoqërore dhe Shëndetësore

Kontributet për Sigurimet Shoqërore dhe Shëndetësore për nxënësit, studentët dhe të punësuarit me kontratë pune më pak se 87 orë/muaj