Institucioni

Institucioni > Tatimet Këshillojnë > Mbi Kontributet për Sigurimet Shoqërore dhe Shëndetësore

Mbi deklarimin dhe llogaritjen e kontributeve të sigurimeve shoqërore dhe shëndetësore të të “vetëpunësuarit” dhe “punonjësit të papaguar të familjes”