Institucioni

Institucioni > Tatimet Këshillojnë > Mbi Kontributet për Sigurimet Shoqërore dhe Shëndetësore

Deklarimi dhe llogaritja e kontributeve për personat ekonomikisht aktivë në dy ose më shumë subjekte