Institucioni

Institucioni > Tatimet Këshillojnë > Mbi Kontributet për Sigurimet Shoqërore dhe Shëndetësore

Raste të tjera për dypunësimin, llogaritja e kontributeve të sigurimeve shoqërore e shëndetësore