Institucioni

Institucioni > Tatimet Këshillojnë > Mbi Kontributet për Sigurimet Shoqërore dhe Shëndetësore

Kategoritë e punonjësve për efekt të deklarimit, për kontributet e sigurimeve shoqërore dhe shëndetësore