Institucioni

Institucioni > Tatimet Këshillojnë > Mbi Udhëzimin për “Tatimin mbi Vlerën e Shtuar”

Analiza e të drejtës së zbritjes së TVSH-së, së një furnizimi