Institucioni

Institucioni > Tatimet Këshillojnë > Mbi Udhëzimin për “Tatimin mbi Vlerën e Shtuar”

Kufizime të zbritjes së TVSH-së për situata të parregullta, ose në raste shkeljeje