Institucioni

Institucioni > Tatimet Këshillojnë > Mbi Udhëzimin për “Tatimin mbi Vlerën e Shtuar”

Kriteret formale për ushtrimin e të drejtës së zbritjes së TVSH-së