Institucioni

Institucioni > Tatimet Këshillojnë > Mbi Udhëzimin për “Tatimin mbi Vlerën e Shtuar”

Mbi ndryshimin ligjor në procedurat e rimbursimit të TVSH-së për OJF-të e financuara nga grantet e donatorëve të huaj