Institucioni

Institucioni > Tatimet Këshillojnë > Mbi Udhëzimin për “Tatimin mbi Vlerën e Shtuar”

Funksionimi i Regjimit të Përpunimit Aktiv (RPA)